B站评论抽奖Javascript代码

《200多元的树莓派能给你的生活带来多大变化》的这一期视频中,踢踢使用了自己写的一个javascript脚本来实现评论抽奖,有不少小伙伴想要抽奖脚本的源代码,这里我就分享出来,简单地解释一下原理。

每一次点击B站视频下方的评论页码时都会看到有一条jsonp请求发出,如图:

双击打开后发现请求的地址为:https://api.bilibili.com/x/v2/reply?callback=jQuery172009350743824178642_1526364237871&jsonp=jsonp&pn=3&type=1&oid=22995513&sort=0&_=1526364249684

分析一下就可以得出,请求地址的格式为:https://api.bilibili.com/x/v2/reply?callback=<callback函数名>&jsonp=jsonp&pn=<评论页码>&type=1&oid=<视频AV号>&sort=<排序方式>&_=<时间戳>

由于B站做了请求防跨域处理,因此打算简单地用javascript代码贴入B站的console来执行(其实可以写成一个chrome插件,但是我懒,打我呀~)

由于jsonp不支持同步拉取数据,因此会导致大批量拉取评论,有些内容会丢失,因此将jsonp请求嵌套,一个请求succ的处理中再调用下一个请求,保证所有请求按序且完整地收到。

以下就是源代码,在console中执行后,只需要执行StartDraw(开始页码, 结束页码, 评论筛选开始时间, 评论筛选结束时间, 抽奖人数)即可抽出结果,

var userData = {};
var startPage = 0;
var endPage = 0;
var startTime = "";
var endTime = "";
var pickSum = 0;

var dateItem = new Date();

function StartDraw(_startPage, _endPage, _startTime, _endTime, _pickSum)
{
 startPage = _startPage;
 endPage = _endPage;
 startTime = _startTime;
 endTime = _endTime;
 pickSum = _pickSum;
 GetUserData();
}

function GetUserData()
{
 GetOneData(startPage, endPage);
}

function callback(data)
{

}

function GetOneData(page, maxPage)
{
 urlLocationParams = window.location.pathname.split("/");
 avID = urlLocationParams[urlLocationParams.length - 1].split("av")[1];
 var url = "https://api.bilibili.com/x/v2/reply?callback=callback&jsonp=jsonp&pn=" + page + "&type=1&oid=" + avID + "&sort=0&_=" + dateItem.getTime();
 $.ajax({
  url: url,
  type: 'get',
  dataType: 'jsonp',
  jsonpCallback: 'callback',
  success: function (data) {
   console.log(data);
   for (var j = 0; j < data.data.replies.length; j++) {
    var reply = data.data.replies[j];
    if (reply.ctime >= get_unix_time_stamp(startTime)
     && reply.ctime < get_unix_time_stamp(endTime)) {
     userData[reply.mid] = {};
     userData[reply.mid].uid = reply.mid;
     userData[reply.mid].floor = reply.floor;
     userData[reply.mid].name = reply.member.uname;
     userData[reply.mid].content = reply.content.message;
    }
   }
   page += 1;
   if (page <= maxPage)
   {
    GetOneData(page, maxPage)
   }
   else
   {
    PickUser();
   }
  }
 });
}

function PickUser()
{
 userList = [];
 for (var user in userData)
 {
  userList.push(user);
 }
 shuffle(userList);
 for (var i = 0; i < pickSum; i++)
 {
  console.log(userData[userList[i]])
 }
}


function get_unix_time_stamp(strtime) 
{
 if (strtime) {
  var date = new Date(strtime);
 } else {
  var date = new Date();
 }
 time = date.getTime() / 1000;

 return time;
}

function shuffle(array) {
 length = array.length;
 for (var index = 0; index < array.length; index++)
 {
  var temp = array[index];
  var changeIndex = RandomNumBoth(0, length - 1);
  array[index] = array[changeIndex];
  array[changeIndex] = temp;
 }
}

function RandomNumBoth(Min,Max){
 var Range = Max - Min;
 var Rand = Math.random();
 var num = Min + Math.round(Rand * Range); 
 return num;
}

 

B站评论抽奖Javascript代码》有2个想法

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注